تعرفه ها

سرویس یک ماهه تلگرام

با تهییه این اکانت میتوانید علاوه بر سرویس تلگرام از نرمافزار ما استفاده کنید
25 هزار تومان
 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی
 • تحویل آنی پس از پرداخت
 • قابل نصب بر روی اندروید
 • قابل نصب بر روی آیفون
 • قابل نصب بر روی ویندوز
 • پشتیبانی آنلاین

سرویس سه ماهه تلگرام

با تهییه این اکانت میتوانید علاوه بر سرویس تلگرام از نرمافزار ما استفاده کنید
60 هزار تومان
 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی
 • تحویل آنی پس از پرداخت
 • قابل نصب بر روی اندروید
 • قابل نصب بر روی آیفون
 • قابل نصب بر روی ویندوز
 • پشتیبانی آنلاین

سرویس یک ماهه کاهش پینگ

با تهییه این اکانت میتوانید علاوه بر سرویس کاهش پینگ از نرمافزار ما استفاده کنید
25 هزار تومان
 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی
 • تحویل آنی پس از پرداخت
 • قابل نصب بر روی اندروید
 • قابل نصب بر روی آیفون
 • قابل نصب بر روی ویندوز
 • پشتیبانی آنلاین

سرویس سه ماهه کاهش پینگ

با تهییه این اکانت میتوانید علاوه بر سرویس کاهش پینگ از نرمافزار ما استفاده کنید
60 هزار تومان
 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی
 • تحویل آنی پس از پرداخت
 • قابل نصب بر روی اندروید
 • قابل نصب بر روی آیفون
 • قابل نصب بر روی ویندوز
 • پشتیبانی آنلاین

اکانت یک ماهه

15 هزار تومان
 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی
 • تحویل آنی پس از پرداخت
 • قابل نصب بر روی تمامی سیستم ها
 • پشتیبانی آنلاین

اکانت سه ماهه

35 هزار تومان
 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی
 • تحویل آنی پس از پرداخت
 • قابل نصب بر روی تمامی سیستم ها
 • پشتیبانی آنلاین
پیشنهاد ما

اکانت شش ماهه

65 هزار تومان
 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی
 • تحویل آنی پس از پرداخت
 • قابل نصب بر روی تمامی سیستم ها
 • پشتیبانی آنلاین

اکانت یک ساله

115 هزار تومان
 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی
 • تحویل آنی پس از پرداخت
 • قابل نصب بر روی تمامی سیستم ها
 • پشتیبانی آنلاین